НАШИТЕ ЗАДАЧИ СЕГА:
* защита и разширяване на  правата на всички жени без оглед  на тяхната раса, език, вероизповедание, убеждения, етническа принадлежност, имотно или друго състояние
* насърчаване на научните изследвания по проблемите на мъжете и жените, и по-конкретно на това по какав начин неравноправието между двата пола се отразява на правата на жените 

* създаване на възможности за решаване на проблемите между двата пола в законодателството, обществената политика, в програми и проекти.

* създаване на инициативи за насърчаване участието на жените в политиката и включване на проблемите на двата пола в политическите програми

* разширяване и защита на равноправното участие на жените в политическия живот и управленческите структури на всички нива на ръководство и вземане на решения 

* подкрепа на дейността и развитието на местните дружества, както и на техните проекти за улесняване достъпа на жените до ресурси, работни места и др. 

* организиране на образователни курсове, срещи, семинари и дискусии за осигуряване достъп на жените до информация, подкрепа на жените и по-специално на групите в неравностойно социално положение

* разработване на проекти и програми за подобряване на положението и здравното състояние на жените и децата

* разширяване на достъпа на жените от всички възрастови групи до качествени социални и здравни грижи и услуги

* осигуряване на медицински консултации
 
* контрол и активно участие в прилагането на практика на законодателството в областта на околната среда и оказване на натиск върху законодателната и изпълнителна власт за спазване на законите и международните споразумения и препоръки за защита на околната среда

* създаване и укрепване на механизми на всички нива за оценка на влиянието на стратегиите за развитие и на тези в областта на околната среда върху жените

* благотворителна дейност за подпомагане на домовете за възрастни хора и сираци

* разширяване на финансовата помощ за бедстващи майки и многодетни семейства

* насърчаване на ефективното сътрудничество с неправителствени организации в страната и чужбина

* регулярно издаване на информационен бюлетин

* организиране на изложби, концерти и състезания
 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

* членски внос

* дарения

* спонсорство и целеви субсидии

* проекти

Design by :::...Design by Jamy Co....:::